Terms of Use

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Kullanım Koşulları
www.ollang.com (“Site”) , internet aracılığıyla çevirmenler (”Çevirmen”) ile çeviri talebinde bulunan müşteriler (”Üye”) arasında aracılık etmek ve Üyelerine çeviri hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş bir web sitesi hizmetidir.

Ollang, Levent Mah. Karanfil sokak, No:31 Beşiktaş – İstanbul adresinde mukim Adba Medya İletişim Anonim Şirketi’nin ( işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde bundan böyle kısaca “Ollang” olarak anılacaktır) bir bir ürünüdür ve serbest çevirmenleri ve kurumsal çeviri şirketlerini müşterilerle buluşturan online bir pazar yeri platformu olup, Site’yi ziyaret eden kullanıcı, üye olan kullanıcı ve çevirmenlerin Site’ye girmesi ve/veya Site’deki herhangi bir bilgiyi kullanması aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Ollang sorumlu değildir. Ollang, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ollang, işbu site ve site uzantısında mevcut siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Ollang, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Site, Ollang’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Ollang, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Ollang, bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Ollang’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 18 yaşından küçük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit sayılmayan kişiler Site’de sunulan hizmetlerden faydalanamazlar. İşbu Kullanım Koşullarının onaylanması ile Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Çevirmenler, bireysel veya kurumsal olarak siteye üye olabilecek olup, Üyelikler başka bir kurum ve şahsa devredilemez. Ollang, bu gibi durumlarda ve herhangi bir ikazda bulunmaya ihtiyaç duymadan gerekli gördüğü herhangi bir durumda, Kullanıcıların, Üyelerin ve/veya Çevirmenlerin hesaplarını durdurabilme ve/veya ilgili kişileri sistemden uzaklaştırabilme haklarını saklı tutar.

Siteye kayıt olmuş olan bireysel ve kurumsal çevirmenler, kendilerine ait olmayan ve ticari amaç taşıyan hiçbir belge, evrak, video, resim, görsel vb. üzerinde hak iddia edemez ve bu tür evrakları yayınlayamazlar. Aksi halde meydana gelecek zararlardan münhasıran sorumlu olacaklardır.
Site’ye kaydolduğunuzda, sizden tercihinize göre Üye veya Çevirmen olarak kendi profilinizi oluşturmanız istenir. Profiliniz; kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve bildirmek istediğiniz genel bilgiler dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, kişisel bilgilerinizi içerir.

Üye ve/veya Kullanıcı, aldığı hizmet karşılığı dilerse yorumda bulunup, çalıştığı bireysel veya kurumsal çevirmenleri 5 yıldız üzerinden puanlayabilecektir.
Siteye giren ve üye olan Kullanıcılar e-mail adresi ve diğer kişisel bilgilerini doğru olarak verdiklerini kabul ve beyan ederler. Ollang, Siteye üye olunurken verilen giriş ve kişisel bilgilerin doğru olup olmamasından sorumlu değildir.

Ollang, Site’yi ve/veya çeviri hizmetini kullanma amacınıza ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Site tamamen kişisel kullanımınız içindir ve Üye/Çevirmen, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Ollang’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu koşulların ihlali halinde, Ollang ve/veya zarar gören 3.kişinin her türlü zararı, ihlale sebebiyet veren Kullanıcı, Üye ve ve/veya Çevirmen tarafından ilk yazılı talepte derhal ve nakden ödenecektir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Ollang, özel verilerinizin gizliliğini korumak için makul olarak alabileceği tüm önlemleri alır ve bilgilerinizi tanıtım faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmaz. Profil bilgileriniz, Site’nin diğer kullanıcıları tarafından görüntülenebilir. Diğer Üyeler’in / Çevirmenler’in ve Kullanıcılar’ın erişebildiği alanlara kişisel bilgilerinizi gönderirseniz, gönderdiğiniz bilgilerin başkaları tarafından okunabileceğinin, toplanabileceğinin ve kötüye kullanılabileceğinin bilincinde olunması gerekir. Ollang, kendi rızanızla Site’ye gönderdiğiniz kişisel bilgiler sonucu ortaya çıkabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmez. Kişisel bilgileriniz, Site’de sunulan hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılır. Bu çerçevede gerek Üye gerekse Çevirmen olarak oluşturduğunuz profiliniz ve kullanıcı adınız işbu amaç dışında diğer 3. kişiler ile paylaşılmaz.

“Veri Sorumlusu Şirket”(Ollang), “Veri İşleyen”e(Çevirmen) aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK’da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemek, tabi olduğu mevzuata uygun olarak ilgili kişinin onayını almak, KVKK md. 10’daki kapsam dahilinde kişisel verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılacağı konusunda bilgilendirmek ve yine KVKK’da belirlenen durumlarda açık rızasını almakla yükümlüdür. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından Veri İşleyen sorumlu olmayacaktır. Mevzubahis yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Veri İşleyenin kişinin zararını tazmin etmesi durumunda, Veri İşleyen Veri Sorumlusuna rücu edecektir.

Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından paylaşılan kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise Veri İşleyen, Veri Sorumlusu adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, Veri Sorumlusuna devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecek ve bunu bir denetim raporu ile Veri Sorumlusuna sunacaktır. Veri İşleyen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında söz konusu kişisel verileri ancak anonimleştirerek kullanabilecektir.

Veri İşleyen,Veri Sorumlusu tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşme'ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Veri İşleyen, Veri Sorumlusuna sunduğu işbu Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak alt işveren çalıştırması ve dolayısıyla Veri Sorumlusuna ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden Veri Sorumlusuna bilgi verecektir. Veri İşleyenin alt işverenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.

Taraflar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaktır ve bu önlemlerin alınması hususunda müştereken sorumlu olacaklardır.

Veri İşleyen işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır.

Veri İşleyen kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Veri Sorumlusuna bildirecektir.

Taraflar işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK hükümlerine uygun süreçler işlettiklerini yaptıracakları iç veya dış denetim ile sağlayacaklardır.

Hizmetler ve Ödemeler Ollang verdiği hizmet karşılığında gelir elde ettiği kalemler için fatura kesmektedir. Ollang bir platform sağlayıcısı olup, çevirmenden herhangi bir komisyon talep etmemektedir. Ollang’in gelir kaynağı, %10 (yüzde on) olarak belirlenen hizmet bedelidir. Sadece gerçekleşen satış komisyonları için Bireysel Müşteri’lere fatura kesilmektedir. Ollang, verdiği kurumsal hizmetlerin bedeli olarak, kurumsal müşterilerine hizmet alınan miktarı faturalandırabilmektedir. Bu fatura bedeli içinde %10 hizmet bedeli, %18 KDV ve %15 stopaj vergileri dahil olabilmektedir.

Türkiye vergi sistemi ve uygulamalarına göre, kullanıcıların Ollang üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan Ollang sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri, Çevirmenlerin sorumluluğundadır.
Ödemenin gerçekleşmesi halinde, Çevirmen’e ait esere ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki mali haklar, hizmeti alan Kullanıcıya devredilmiş sayılacaktır.

Çeviri için talep edilen eserin/belgenin özgün olmasından ve başka bir dile çevrilerek işlenmesinden münhasıran Kullanıcı/Üye sorumlu olacaktır.